en de es it pl cs

Serwis odkurzaczy centralnych Columbiavac

Producent gwarantuje wykonanie nieodpłatnej naprawy jednostki centralnej w przypadku wykrycia wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych w wyniku wad fabrycznych, z wyjątkiem kosztów wynikających z montażu i demontażu urządzenia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

 • Sposób realizacji gwarancji: DOOR TO DOOR *
 • Producent udziela 60 miesięcznej gwarancji na obudowę oraz 24 miesięcznej gwarancji na silnik i podzespoły jednostki centralnej od daty zakupu**.
 • Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego.
 • Naprawy gwarancyjne rozpatrywane są na podstawie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej (data zakupu i pieczęć sklepu) oraz dowodu zakupu (kopia). Reklamacje na sprzęty bez wymaganych dokumentów nie są rozpatrywane.
 • Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi oraz warunkami gwarancji.
 • Odkurzacza nie można montować w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych (np. kotłownie, składy opału) i o wysokiej temperaturze oraz na zewnątrz budynków.
 • Odkurzacz należy zamontować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Instrukcji Obsługi, przy czym odległość urządzenia od sufitu i narożników ściany powinna być nie mniejsza niż 30 cm, a od podłogi nie mniejsza niż 70 cm.
 • Otwór wentylacyjny silnika oraz kanału wylotowego nie może być zablokowany.
 • Odkurzacz podłączyć do gniazda o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
 • Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego.
 • Przewód zasilający nie może dotykać wilgotnych oraz gorących powierzchni lub ostrych krawędzi
 • Wszelkie czynności związane z konserwacją urządzenia (np. opróżnianie pojemnika na kurz) powinny być wykonywane po uprzednim odłączeniu urządzenia od sieci.
 • Przewód zasilający odłączać od gniazda trzymając jedynie za wtyczkę.
 • Nie wolno odłączać odkurzacza wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
 • Nie wolno wolno odkurzać substancji łatwo palnych i wybuchowych (np. benzyna) oraz przedmiotów tlących się lub gorących (np. niedopałków papierosów lub popiołu).
 • Do odkurzania drobnych pyłów budowlanych (np. pyłu powstałego przy szlifowaniu suchego tynku) oraz sadzy i popiołu należy zastosować separator kurzu (nie wchodzi w skład zestawu).
 • Przy opróżnianiu zbiornika na zanieczyszczenia należy każdorazowo otrzepać filtr bez jego demontażu.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

*Gwarancja door-to-door (gwarancja "od drzwi do drzwi")- realizowana przy pomocy firm kurierskich, niezwykle przyjazna dla Klienta, szybka i komfortowa gwarancja, która polega na bezpłatnej obsłudze transportu reklamowanego towaru od drzwi Klienta do centrali serwisowej i z powrotem. Towar jest odbierany od Klienta przez kuriera w dogodnym dla Klienta czasie i miejscu, a po naprawieniu sprzętu odsyłany w to samo miejsce- wszystkie koszty pokrywa producent.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE

 • Elementy eksploatacyjne np. filtry oraz czynności związane z ich wymianą.
 • Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej (pożar, pęknięcia ścian, przepięcia w sieci itp).
 • Uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru, np. zużycie się szczotek silnika.
 • Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
 • Szkód powstałych poza produktem.
 • Celowe uszkodzenia sprzętu.
 • Uszkodzenia silnika lub turbiny wynikłe z nieprawidłowego założenia filtra.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór jednostki centralnej do instalacji ssącej i wydechowej (np. zainstalowanie jednostki centralnej o zbyt małej lub zbyt dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania).

Zgłoszenie awarii

W przypadku awarii należy dokonać zgłoszenia w Dziale Technicznym ELDOM Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem: +48 32 253 04 13
W zgłoszeniu należy podać:

 • datę zakupu
 • nr seryjny
 • miejsce zainstalowania jednostki centralnej
 • krótki opis usterki

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy przygotować urządzenie do wysyłki:

 • opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia oraz wyczyścić filtr - reklamacje na urządzenia zabrudzone nie będą rozpatrywane
 • zdemontować urządzenie
 • spakować tylko jednostkę centralną - zalecamy wysyłkę w oryginalnym opakowaniu – jeśli nie ma takiej możliwości należy starannie zabezpieczyć urządzenie.
 • dołączyć kartę gwarancyjną oraz kopię dowodu zakupu - reklamacje na sprzęty bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 • skontaktować się z kurierem – nr tel. oraz nr listu przewozowego dostarczone będą w informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.
Firma ELDOM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zabepieczenia urządzenia na czas transportu