en de es it pl cs

Obsługa systemu centalnego odkurzania


Etapy postępowania:

 1. Podłączyć wąż do jednego z gniazd wejściowych.
 2. Na wąż nałożyć wybraną szczotkę lub rurę teleskopową.
 3. Uruchomić włącznik na wężu, jednostka powinna rozpocząć pracę.
 4. Po zakończeniu sprzątania, wyłączyć jednostkę za pomocą przełącznika na wężu, po kilku sekundach jednostka przestanie pracować.
  UWAGA: Odłączając wąż zaleca przytrzymanie otwartych drzwiczek wlotu przez kilka sekund do momentu spadku ciśnienia ssania.

Automatyczny włącznik na obudowie służy tylko do obsługi jednostki centralnej w przypadku korzystania z gniazda umieszczonego w obudowie jednostki centralnej. Sterowanie umieszczone w rączce węża podłączonego do gniazda będzie uruchamiało jednostkę centralną automatycznie. Jeżeli urządzenie zatrzyma się, należy zaprzestać korzystania z niego przez okres 30 minut. W tym czasie należy sprawdzić cały wlot powietrza oraz elementy ssące (np. szczotki) i znaleźć źródło blokady.

W celu uniknięcia przegrzania instalacji maszynę wyposażono w termiczny wyłącznik, który automatycznie wyłączy urządzenie w przypadku zblokowanego wlotu powietrza. 30 minut później użytkownik będzie mógł ponownie uruchomić urządzenie.
Należy pamiętać, że jednostka centralna automatycznie włączy się ponownie, jeżeli wąż jest ciągle podłączony. Jeżeli urządzenie zatrzyma się ponownie, należy raz jeszcze znaleźć przyczynę blokowania się dopływu powietrza. Jeżeli problem się powtarza należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Columbiavac.

Czyszczenie i konserwacja

W przypadku poprawnie wykonanej instalacji nie zachodzi potrzeba konserwacji sieci. Można korzystać z wilgotnej szmatki i mydła do czyszczenia gniazd ssących. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników lub środków trących; w przeciwnym razie elementy mogą ulec uszkodzeniu.


Istotne informacje w zakresie bezpieczeństwa

Korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, między innymi: przed rozpoczęciem korzystania z instalacji centralnego odkurzacza należy zapoznać się z wszystkimi stosownymi instrukcjami.

ZAGROŻENIE: przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub czyszczenia jednostki głównej każdorazowo należy odłączyć ją od źródła zasilania!

 • Nie wolno odkurzać żadnych elementów dekoracyjnych, zwłaszcza podczas remontu domu.
 • Kabel zasilający należy utrzymywać z dala od rozgrzanych powierzchni.
 • Odkurzacza nie wolno używać jako zabawki. Jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez dzieci należy zapewnić im stosowny nadzór.
 • Zabrania się uruchamiania jednostki, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, lub gdy jednostka nie pracuje poprawnie, została upuszczona lub uszkodzona; w takich sytuacjach jednostkę należy dostarczyć do naprawy do autoryzowanego serwisu COLUMBIA VAC.
 • Nie wolno ciągnąć jednostki lub przenosić jej za pomocą kabla zasilającego, nie wolno przytrzaskiwać kabla zasilającego drzwiami lub opierać kabla o ostre krawędzie lub naroża.
 • Nie wolno odłączać jednostki od źródła zasilania pociągając za kabel zasilający. Aby odłączyć urządzenie od sieci zasilającej należy ciągnąć za wtyczkę a nie za kabel zasilający.
 • W otwory (wentylacyjne) jednostki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów Nie wolno korzystać z jednostki, jeżeli otwory są zablokowane. Otwory nie mogą być zakurzone, zapylone lub przytkane dużą ilością sierści/włosów, lub innych czynników ograniczających przepływ powietrza.
 • Włosy, twarz, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów.
 • Nie wolno zasysać niedopałków papierosów, gorących popiołów lub podobnych materiałów.
 • Nie wolno uruchamiać jednostki bez zamontowanego filtra.
 • Nie wolno odłączać jednostki z kontaktu, jeżeli jednostka główna pracuje.
 • Nie wolno zasysać cieczy palnych takich jak benzyna, ani uruchamiać jednostki w miejscach, gdzie takie ciecze mogą występować.