en de es it pl cs

Zasady bezpieczeństwa dotyczące instalacji systemu rur centralnego odkurzacza


Instalacja centralnego odkurzacza, materiały instalacyjne i akcesoria są zaprojektowane i wykonane w najnowszych technologiach.

Instalacje kryte

Szczególną ostrożność należy zachować pracując w szafkach / ścianach, które prawdopodobnie zostaną zakryte, przy wodociągach, rurach z gazem lub elementach instalacji elektrycznej.

Środki ochrony

Pracując na ścianach lub posadzkach pracownicy muszą stosować zalecane środki ochrony osobistej, takie jak kaski, rękawice czy gogle ochronne. Kanały czy przejścia można wykonywać tylko i wyłącznie w stabilnych ścianach. W sytuacji, gdy rury przechodzą przez kotłownię należy stosować się do obowiązujących w tym zakresie regulacji. W ścianach ognioodpornych należy stosować metalowe rury i zawory. Wykonując przejścia lub nawierty należy zachować stabilność i jedność podstawowych konstrukcji ścian.

Systematycznie, aczkolwiek każdorazowo przed uruchomieniem urządzeń należy sprawdzić czy względem jednostki głównej i systemu rur zapewniono odpowiednie i bezpieczne warunki pracy.

Ostrzeżenie

Jednostkę główną centralnego odkurzacza można użytkować tylko w bezpiecznych warunkach pracy. Jeżeli jednostka główna systemu centralnego odkurzania jest uszkodzona, należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie z gniazdka lub należy natychmiast odciąć zasilanie. Elementy wadliwe lub niepracujące w sposób poprawny należy wymienić na odpowiednie niewadliwe elementy.

Ryzyko pożaru lub wybuchu! Systemy centralnego odkurzania nie mogą odkurzać:

 • Cieczy
 • Cieczy wybuchowych
 • Rozpuszczalników
 • Środków łatwopalnych
 • Benzyny
 • Oleju napędowego
 • Gazów palnych
 • Pyłów wybuchowych
 • Materiałów palących się lub gorącego żużla

Zabrania się pracy na obszarach zagrożonych pożarem.

Ryzyko urazu

Jeżeli w pobliżu pracującego urządzenia znajduje się inna osoba, należy ostrożnie korzystać z długich węży ssących. Węże można przenosić jedynie wtedy, gdy są zwinięte. Węży nie wolno ciągnąć! Zabrania się umieszczania wlotów ssących w miejscach trudno dostępnych!

Ostrzeżenie

Obsługa urządzenia niegodnie z zasadami bezpieczeństwa w skrajnych wypadkach grozi ryzykiem utraty życia!

Zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z klejów

Ostrzeżenie!

Korzystając z kleju należy zapewnić dobrą wentylację, zabrania się palenia tytoniu! Dzieci i inne osoby nie mogą zbliżać się do kleju. Klej należy trzymać z dala od ognia! Klej może formować palne wyziewy! Nie wolno dopuścić do sytuacji, gdy klej ma kontakt z oczami. Opary kleju mogą mieć negatywny wpływ na oczy i układ oddechowy! Kleju nie wolno spożywać! Jeżeli klej wejdzie w kontakt ze skórą, miejsce kontaktu należy przemyć dużą ilością wody!

 1. Nie nakładać smaru na złącza.
 2. Na zewnętrzną stronę rury nałożyć cienką warstwę kleju. Nie wolno nakładać kleju na wewnętrzną stronę złączek.
 3. Należy szybko połączyć rurę i złączkę w zamierzonej pozycji. Klej szybko zasycha.
 4. Dopiero po upływie trzech minut elementy klejone można poddawać obciążeniom.

Po wykonaniu instalacji należy unikać wprowadzania zmian. Wszelkie zmiany mogą prowadzić do obniżenia wydajności instalacji. Dodatkowo, ze względu na fakt, że gniazdo ssące jest umiejscowione niżej niż rura główna, spadający kurz na skutek grawitacji zmniejsza przepływ powietrza i kumuluje zapylenie na wlocie.